Drodzy nauczyciele,

informujemy, że w dniu 25 października zamieściliśmy na naszej stronie zaktualizowany druk Opinii o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu (zobacz). Staraliśmy się, aby opinia była łatwiejsza do wypełnienia przez nauczycieli a jednocześnie bardziej czytelna dla specjalistów Poradni.

Bardzo prosimy o wypełnianie wszystkich rubryk podczas sporządzania opinii, gdyż każda informacja, jaką Państwo przekazują nam o swoich uczniach jest istotna w procesie diagnozy przyczyn niepowodzeń w nauce czytania i pisania oraz w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jeżeli jakaś informacja, o którą pytamy nie dotyczy konkretnego ucznia, prosimy o podanie takiej adnotacji w odpowiedniej rubryce.

 

 

W roku szkolnym 2015/16 szkoły podstawowe mogły zgłosić swój akces do programu wykrywania ryzyka dysleksji. Program, opracowany przez dr Katarzynę Gruszczyńską, obejmował:

 1. przeprowadzenie badań przesiewowych czytania, pisania i funkcji fonologicznych (których deficyty mogą być przyczyną dysleksji rozwojowej) u uczniów klasy III na terenie szkoły przez psychologa lub pedagoga poradni,
 2. analizę opinii nauczyciela, dotyczącej osiągnięć szkolnych ucznia,
 3. ocenę poziomu umiejętności czytania i pisania oraz zdolności fonologicznych na podstawie wyników badań przesiewowych,
 4. ocenę ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na podstawie wyników badań i analizy opinii,
 5. przekazanie rodzicom badanych uczniów pisemnej informacji dotyczącej wyników badań oraz zalecenia do pracy w domu,
 6. przekazanie informacji dotyczącej wyników badań i wskazanych form pomocy w szkole wychowawcom klas.

Badania przeprowadzone przez K. Gruszczyńską oraz M. Adach odbyły się w szkołach podstawowych w:

 • Małochwieju Dużym,
 • Kraśniczynie,
 • Siedliskach,
 • Siennicy Różanej,
 • Izbicy.

Ogółem przebadano 104 uczniów klas III. Wyniki wskazują, że:

 • poziom czytania był obniżony w stosunku do wieku aż u 49% dzieci,
 • u 51% badanych stwierdzono trudności w poprawnym pisaniu,
 • 41,3% dzieci cechował obniżony w stosunku do wieku poziom funkcji fonologicznych.
 • do grupy ryzyka dysleksji zakwalifikowano 32 dzieci, co stanowi 30,8% przebadanych.

Na badania pełne w poradni - mające na celu rozpoznanie przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu oraz wskazanie odpowiednich form pracy w domu i w szkole - zaproszono 46 osób (aż 44,2% wszystkich badanych), ale decyzję w tej kwestii pozostawiono rodzicom. To od nich zależy, czy dzieci z trudnościami w uczeniu się otrzymają odpowiednią do ich potrzeb pomoc.

Serdecznie zapraszamy inne szkoły z terenu działania naszej poradni do skorzystania z takiej formy pomocy dla dzieci, rodziców i nauczycieli  w przyszłym roku szkolnym.

oprac. KG

„Wychowywać to kochać i wymagać”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie zaprasza rodziców  do wzięcia udziału w zajęciach:

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Zajęcia prowadzone będą:

 • w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze,
 • przez psychologów z wieloletnią praktyką  ( A. Galińska, B. Filipiak).

Celem warsztatów będzie nabycie  praktycznych umiejętności dotyczących następujących zagadnień:

 • Jak i kiedy nagradzać i chwalić?
 • Jak tłumaczyć, a nie karać?
 • Jak stawiać dziecku granice?
 • Jak zachęcać do współpracy?
 • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście jego potrzeb i uczuć?
 • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne?
 • Jak wspomagać rozwój emocjonalny dziecka, by było szczęśliwym dorosłym?

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu  w godzinach popołudniowych (10 spotkań) na terenie Poradni.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Poradnią.

Szanowni Państwo,
oferta pomocy poradni na rok szkolny 2016/17 jest już dostępna. Przygotowując ją wzięliśmy sobie do serca krytyczne głosy dotyczące małej czytelności naszych wcześniejszych propozycji i w tym roku postanowiliśmy zaprezentować Państwu ofertę w nowej formie. Przygotowaliśmy cztery odrębne dokumenty, w których znajdą Państwo propozycje pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli z uwzględnieniem typu szkoły: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Ponadgimnazjalna.

W przypadku zajęć prowadzonych z uczniami, rodzicami lub nauczycielami na terenie poradni zgłoszenia osobiste lub telefoniczne zainteresowanych konkretną formą pomocy przyjmuje sekretariat poradni.

 

Trening wzmacniania samooceny i pewności siebie przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI doświadczających przemocy ze strony rówieśników w formie wyśmiewania, poniżania, dręczenia, agresji słownej i fizycznej.

Celem zajęć jest nauka reagowania i bronienia się przed przemocą, nawiązywania pozytywnych relacji w grupie, kształtowanie asertywności i pewności siebie.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni, raz w tygodniu, 5 spotkań po 1,5 – 2 godziny (popołudniowe).

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.12.2016 r. w sekretariacie poradni lub telefonicznie. Szczegółowych informacji udziela psycholog prowadzący zajęcia, p. Katarzyna Saran.

Od roku szkolnego 2013/14 Ewa Adamczuk i Sylwia Stasiuk - logopedki Poradni - realizują na terenie szkół i placówek autorski program logopedyczny "Zabawy językowe”. Program jest adresowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2015/16 do udziału w "Zabawach" zaprosiliśmy również dzieci w wieku przedszkolnym. Dotychczas program został zrealizowany: w Naszym Domu w Tuligłowach, w szkołach podstawowych w Żulinie, w Kolonii Tarnogóra, w  Siedliskach i w Kraśniczynie oraz w Przedszkolu w Siennicy Nadolnej.

Cele programu to:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wzbogacanie zasobu słownika czynnego i biernego,
 • doskonalenie funkcji słuchowych i językowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, nauka ,,zdrowej rywalizacji” i doskonalenie umiejętności prospołecznych.

Program jest realizowany metodami aktywnymi i ma charakter warsztatowy. Uczestniczący w nim uczniowie  aktywnie współpracują z osobami prowadzącymi i chętnie wykonują wszystkie zadania.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólną zabawę a naszych czytelników zapraszamy do obejrzenia galerii!

This slideshow requires JavaScript.

oprac. EA, SS

W okresie od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r. Beata Filipiak, psycholog Poradni przeprowadziła cykliczne zajęcia z uczniami Trening myślenia twórczego. Odbyły się one w szkołach podstawowych w Kraśniczynie oraz Tarnogórze Kolonii. Łącznie zrealizowano 6 cykli zajęć, w których uczestniczyło 78 uczniów. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi i miały na celu:

 • wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych takich jak: spostrzeganie wzrokowe, koncentracja uwagi, myślenie słowno - pamięciowe, abstrahowanie,
 • pobudzanie zdolności i możliwości twórczych,
 • rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia,
 • uświadamianie uczestnikom ich potencjału twórczego,
 • pokonywanie schematów w myśleniu,
 • zachęcenie do poszukiwania oryginalnych rozwiązań w życiu codziennym.
oprac. BF

W okresie od 3.11.2015 r. do 5.01.2016 r. na terenie naszej Poradni odbywały się zajęcia grupowe dla rodziców, prowadzone w formie warsztatów. Celem "Szkoły dla rodziców" było rozwijanie umiejętności wychowawczych a także wymiana rodzicielskich doświadczeń, dotyczących radzenia sobie w różnych sytuacjach wychowawczych. Łącznie odbyło się 10 spotkań z udziałem 9 rodziców.

Alicja Galińska oraz Beata Filipiak - psycholożki, prowadzące warsztaty - dziękują wszystkim rodzicom uczestniczącym w „Szkole dla rodziców” i zachęcają zainteresowane osoby do udziału w kolejnych zajęciach w roku szkolnym 2016/17.

oprac. BF