Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko specjalista d.s. administracyjno - kadrowych

Informujemy, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Edyta Nowacka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa oceniła wiedzę, kwalifikacje, znajomość problematyki związanej
z zakresem wymagań. Osoba wybrana spełniła w najwyższym stopniu wymagania, posiada kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacja o wynikach I etapu konkursu na stanowisko specjalisty
ds. administracyjno-kadrowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna dokonała analizy formalnej ofert złożonych na konkurs.
W wyniku analizy stwierdzono, że wymogi formalne spełniają oferty następujących kandydatek:

 1. Karolina Bil
 2. Katarzyna Cichosz
 3. Magdalena Grzyb
 4. Monika Kondraciuk
 5. Edyta Nowacka
 6. Katarzyna Sidor
 7. Agnieszka Szadura

Wyżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu. O terminach rozmów kwalifikacyjnych, testu wiedzy i umiejętności zakwalifikowane kandydatki zostaną powiadomione telefonicznie w dniu 28.12.2016r.

Dyrektor
Edyta Kisiel

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

     Na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PP-P w Krasnymstawie

dyrektor PP-P w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO 

SPECJALISTA D.S. ADMINISTRACYJNO - KADROWYCH

na pełny etat (40 godzin tygodniowo)

I.                    WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM
1)      Ukończone studia wyższe.
2)      Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE.
3)      Znajomość prawa oświatowego, regulującego pracę poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4)      Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy oraz aktów prawnych regulujących pracę sekretariatu.
5)      Umiejętność planowania i organizacji pracy.

II.                  WYMAGANIA DODATKOWE
1)      Znajomość specyfiki pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2)      Znajomość Systemu Informacji Oświatowej.
3)      Umiejętność obsługi sprzętu biurowego (kserokopiarka, faks, skaner, drukarka, itd.).
4)      Umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.
5)      Terminowość, rzetelność, dokładność i staranność w działaniu.
6)      Znajomość prawa o zamówieniach publicznych.

III.                WARUNKI PRACY
1)   Praca przy komputerze.
2)   Praca biurowa.
3)   Praca w kontakcie z klientem.

IV.               ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1)      Prowadzenie komputerowej ewidencji klientów.
2)      Administrowanie bazą danych „System Informacji Oświatowej (SIO)”.
3)      Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji pocztą tradycyjną i elektroniczną.
4)      Prowadzenie kadr oraz rejestrów i wykazów.
5)      Prowadzenie składnicy akt.
6)      Przygotowywanie na komputerze różnego rodzaju dokumentów.
7)      Realizowanie zamówień publicznych.
8)      Obsługa interesantów.

V.                 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU
1)      Odpowiedzialność za sprzęt i mienie stanowiące wyposażenie sekretariatu.
2)      Odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań zgodnie z kryterium legalności, rzetelności i gospodarności.
3)      Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych klientów i pracowników poradni oraz informacji prawnie chronionych.

VI.               WYMAGANE DOKUMENTY
1)      Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
2)      CV z listem motywacyjnym.
3)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
5)      Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje ważne z punktu widzenia stanowiska pracy.
6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7)      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślenie.
8)      Kserokopie świadectw pracy.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – sekretariat”
należy złożyć do 27 grudnia 2016 roku do godziny 15.30.

·         osobiście w siedzibie Poradni, pokój nr 2
·         za pośrednictwem poczty na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

O zachowaniu terminu decyduje DATA WPŁYWU OFERTY
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie.

VII.             INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU
1)      Analizie formalnej w pierwszym etapie postępowania konkursowego zostaną poddane jedynie te oferty, które wpłyną do Poradni we wskazanym terminie.
2)      Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu.
3)      Drugi etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej oraz sprawdzianie wiedzy i umiejętności wyszczególnionych w punktach wymagania niezbędne i dodatkowe niniejszego ogłoszenia.
4)      Rozmowy kwalifikacyjne oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności zostaną przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną w siedzibie Poradni w dniach 4 i 5 stycznia 2017r.
5)      Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej     w Krasnymstawie (www.pppkrasnystaw.pl) w dniu 28 grudnia 2016r.
6)      Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu konkursu będą do odebrania w siedzibie poradni, pokój nr 2, do 31 stycznia 2017r. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
7)      Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
8)      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zakwalifikowanych do II etapu będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.
9)      Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej           i stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie (www.pppkrasnystaw.pl) w dniu 5 stycznia 2017r.
10)  Podstawą nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze konkursu będzie umowa na czas określony na 3 miesiące.

INFORMACJE DODATKOWE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU
(82) 576 36 08.

Krasnystaw, 9 grudnia 2016r.

Dyrektor PP-P w Krasnymstawie

mgr Edyta Kisiel

Powiązane dokumenty (do pobrania):
Formularz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Rozstrzygnięcie konkursu „DBAM O SIEBIE”

 PPP w Krasnymstawie informuje, że dnia 16.11.2016r. odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego o tematyce profilaktycznej dla uczniów z kl. I – III  ze szkół miejskich.
Jury w składzie:

 1. Dyrektor Poradni  Edyta Kisiel – przewodnicząca
 2. Andrzej Kostrzanowski – plastyk
 3. Andrzej Staroń – fotograf
 4. Monika Bojarczuk – pedagog
 5. Katarzyna Saran – psycholog

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Julia Kociuba, SP nr 5
II miejsce – Anna Pieróg ,SP nr 1
III miejsce – Szymon Marek, SP nr 4

I wyróżnienie – Błażej Daczka, SP nr 5
II wyróżnienie – Maria Matczuk, SP nr 4
III wyróżnienie – Aleksandra Pieróg, SP nr 4
IV wyróżnienie – Michał Matysiak, SP nr 4
V wyróżnienie – Iga Moń, SP nr 4
VI wyróżnienie – Julia Muda, SP nr 5
VII wyróżnienie – Martyna Poszytek, SP nr 1.

Gratulujemy!

Nagrody zostaną przekazane w ciągu 2 tygodni i wręczone na terenie szkół.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie. Zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji konkursu.

 

Grupa wsparcia w Poradni

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera  to przedsięwzięcie realizowane w bieżącym roku szkolnym. Stanowi konkretną odpowiedź na potrzeby  osób z naszego  środowiska lokalnego, borykających się z różnymi problemami u podłoża których leży autyzm. Osobami prowadzącymi grupę są mgr Teresa Siergiej - psycholog i mgr Sylwia Stasiuk - pedagog specjalny- logopeda. Pierwsze spotkanie odbyło się 28 października. Uczestniczyło w nim 9 rodziców, których dzieci uczą się w szkołach ogólnodostępnych i w szkole specjalnej na terenie naszego powiatu. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani  z aktualną sytuacją osób autystycznych w Polsce i obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera. Grupa wsparcia będzie miała charakter cyklicznych spotkań, podczas których każdy dobrowolnie ma okazję podzielić się swoimi troskami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i radościami.  To przestrzeń dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, którzy doświadczają stresu, frustracji, niemocy, wychowując dziecko niepełnosprawne. W bezpiecznej atmosferze, kameralnej grupie, przy asyście psychologa, pedagoga mogą posłuchać lub opowiedzieć o tym, co dla nich ważne.

Celem spotkań grupy jest:

 • dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • wymiana doświadczeń wychowawczych,
 • rozwój kompetencji rodzicielskich,
 • poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych,
 • wymiana użytecznych informacji,
 • poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób.

Termin następnego spotkania grupy - 13 stycznia 2017r. o godzinie 11:00, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Drodzy nauczyciele,

informujemy, że w dniu 25 października zamieściliśmy na naszej stronie zaktualizowany druk Opinii o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu (zobacz). Staraliśmy się, aby opinia była łatwiejsza do wypełnienia przez nauczycieli a jednocześnie bardziej czytelna dla specjalistów Poradni.

Bardzo prosimy o wypełnianie wszystkich rubryk podczas sporządzania opinii, gdyż każda informacja, jaką Państwo przekazują nam o swoich uczniach jest istotna w procesie diagnozy przyczyn niepowodzeń w nauce czytania i pisania oraz w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jeżeli jakaś informacja, o którą pytamy nie dotyczy konkretnego ucznia, prosimy o podanie takiej adnotacji w odpowiedniej rubryce.

 

 

Trening wzmacniania samooceny i pewności siebie przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI doświadczających przemocy ze strony rówieśników w formie wyśmiewania, poniżania, dręczenia, agresji słownej i fizycznej.

Celem zajęć jest nauka reagowania i bronienia się przed przemocą, nawiązywania pozytywnych relacji w grupie, kształtowanie asertywności i pewności siebie.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni, raz w tygodniu, 5 spotkań po 1,5 – 2 godziny (popołudniowe).

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.12.2016 r. w sekretariacie poradni lub telefonicznie. Szczegółowych informacji udziela psycholog prowadzący zajęcia, p. Katarzyna Saran.

Szanowni Państwo,
oferta pomocy poradni na rok szkolny 2016/17 jest już dostępna. Przygotowując ją wzięliśmy sobie do serca krytyczne głosy dotyczące małej czytelności naszych wcześniejszych propozycji i w tym roku postanowiliśmy zaprezentować Państwu ofertę w nowej formie. Przygotowaliśmy cztery odrębne dokumenty, w których znajdą Państwo propozycje pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli z uwzględnieniem typu szkoły: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Ponadgimnazjalna.

W przypadku zajęć prowadzonych z uczniami, rodzicami lub nauczycielami na terenie poradni zgłoszenia osobiste lub telefoniczne zainteresowanych konkretną formą pomocy przyjmuje sekretariat poradni.