Jak pomagamy?

 • Dzieci w wieku 0-7 lat

 • Wiek przedszkolny

  Rodzicom dzieci w wieku od narodzenia do chwili podjęcia obowiązku szkolnego (0 – 7 lat), w tym rodzicom dzieci niepełnosprawnych, z zaburzeniami rozwojowymi proponujemy:

  1. Kompleksową ocenę rozwoju dziecka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, w tym ocenę dojrzałości szkolnej.
  2. Konstruowanie wraz z rodzicami indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka.
  3. Zajęcia edukacyjno – instruktażowe dla rodziców dotyczące różnych form wspierania i stymulowania rozwoju dziecka oraz form rehabilitacji.
  4. Naukę nawiązywania i utrzymywania kontaktu z dzieckiem.
  5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w tym związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym.
  6. Udzielanie wsparcia psychologicznego, szczególnie rodzicom dzieci niepełnosprawnych.
  7. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka.

  Dzieciom oferujemy:

  1. Udział w zajęciach terapii logopedycznej.
  2. Udział w terapii psychologicznej.
 • Uczniowie szkoły podstawowej

 • Prowadzimy zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na eliminowanie lub minimalizowanie takich problemów jak nadpobudliwość, zaburzenia zachowania, moczenie, trudności w relacjach z rówieśnikami i rodzicami; pomagamy rozwijać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz uczyć się nowych sposobów rozwiązywania problemów.

   

 • Rodzicom i nauczycielom uczniów szkół podstawowych proponujemy indywidualne zajęcia, konsultacje, instruktaże i porady dotyczące trudności dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych oraz związanych z okresem dorastania. Doradzamy w przypadkach zaburzeń odżywiania oraz w sytuacjach kryzysowych (np. próby samobójcze).

  Swoją pomoc oferujemy również na terenie szkół i placówek.

  Uczniowie  mogą wziąć udział w zajęciach psychoedukacyjnych, warsztatowych oraz psychoprofilaktycznych dotyczących:

  • umiejętności radzenia sobie ze stresem, własnymi emocjami, sytuacjami trudnymi,
  • zdrowego stylu życia,
  • bezpiecznego korzystania z mediów,
  • przeciwdziałanie przemocy i agresji.

  Do rodziców uczniów szkół podstawowych adresowane są zajęcia edukacyjne obejmujące następującą tematykę:

  • trudności wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania,
  • problemy okresu dorastania,
  • uzależnienia,
  • zjawisko cyberprzemocy,
  • zagrożenia ze strony TV, Internetu.
 • Uczniowie szkoły ponadpodstawowej

 • Jak pomagamy? – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

  1. Pomoc w formie indywidualnej.
   Uczniowie szkół ponadpodstawowych korzystają z diagnozy i terapii na terenie poradni. Diagnoza prowadzona może być w kierunku określenia przyczyn różnorodnych niepowodzeń szkolnych, trudności emocjonalnych bądź ustalenia predyspozycji zawodowych. Terapia psychologiczna to pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, związanych ze środowiskiem domowym lub szkolnym.
  1. Pomoc grupowa.
   Poradnia proponuje korzystanie z zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, udział w programach profilaktycznych. Mogą one odbywać się za inicjatywą uczniów, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez szkołę (dyrektora, wychowawcy). Zajęcia te rozwijają kompetencje społeczne, wzbogacają wiedzę uczniów na temat zagrożeń, ukazują zalety zdrowego stylu życia. 

  Zachęcamy uczniów do korzystania z naszej pomocy!

 • Doradztwo i informacja zawodowa

 • W zakresie doradztwa i informacji zawodowej prowadzimy poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Udzielamy pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

  Kształtujemy u młodzieży umiejętność przemyślanego planowania kariery zawodowej poprzez poradnictwo indywidualne, grupowe i informację zawodową.

 • Oferujemy:

  • indywidualne porady zawodowe – określanie predyspozycji zawodowych i profilu zainteresowań, kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego, udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu,
  • informację zawodową – informacje o zawodach, sieci szkolnictwa, sytuacji na rynku pracy,
  • grupowe zajęcia dla młodzieży mające na celu pomoc w podjęciu decyzji zawodowej,
  • konsultacje dla rodziców w zakresie wspierania młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych,
  • konsultacje dla nauczycieli – tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, rola wychowawcy w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów.