Vademecum klienta

 • Zasady przyjęć klientów do poradni

  • Pierwszy kontakt klienta z poradnią polega na rozpoznawaniu problemu i udzieleniu wstępnej porady przez psychologa, pedagoga lub logopedę.
  • Klienci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.
  • W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji zgłoszenie może być realizowane poza kolejnością.
  • Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
  • Pracownicy w swojej pracy kierują się dobrem dziecka.
  • Gwarantowana jest ochrona danych osobowych.
  • Decyzje o postępowaniu diagnostycznym oraz opiniowaniu
   lub orzekaniu podejmuje rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.
 • Jak się zgłosić?

  • Jak się zgłosić?

   Aby skorzystać z naszej pomocy rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie składają w sekretariacie (pokój nr 2) druk Zgłoszenia do poradni (pobierz) niezależnie od powodu zgłoszenia.

   Do zgłoszenia należy dołączyć wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, jeżeli zostały one przeprowadzone
   w innych poradniach i placówkach.

  • Trudności w nauce

   I. W przypadku zgłoszenia ucznia z uogólnionymi trudnościami w nauce należy dołączyć opinię opisową od wychowawcy.

   II. Uczniowie mający problemy z opanowaniem lub automatyzacją umiejętności czytania i pisania do zgłoszenia dołączają Opinię o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu (pobierz), sporządzoną przez wychowawcę i nauczyciela polonistę.

   III. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej) na etapie gimnazjum wymaga złożenia wniosku z uzasadnieniem i opinią Rady Pedagogicznej szkoły lub placówki.

  • Uczniowie chorzy

   Dzieci i uczniowie, których stan zdrowia w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły przez minimum 30 dni mogą być nauczane indywidualnie.

   Przy ubieganiu się o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego należy dołączyć:

   • – posiadaną dokumentację medyczną,
   • – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wymagającego nauczania indywidualnego / indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dla potrzeb zespołu orzekającego
    (pobierz) od lekarza specjalisty,
   • – opinię wychowawcy.

   W przypadku ubiegania się o wydanie opinii w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dołączyć:

   • – zaświadczenie od lekarza specjalisty,
   • – opinię wychowawcy.
  • Uczniowie niepełnosprawni

   Przy ubieganiu się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych należy dołączyć Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego (pobierz).

   Dzieci i młodzież niepełnosprawna to osoby:

   • – z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
   • – z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
   • – niesłyszące lub słabo słyszące
   • – niewidome lub słabo widzące
   • – z autyzmem
   • – z zespołem Aspergera
   • – z niepełnosprawnością ruchową
   • – z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawne ruchowo, słabo słyszące i upośledzone umysłowo).
 • Wydawane dokumenty

 • Poradnia wydaje opinie w sprawie

  • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
  • Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
  • Spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego,
  • Spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
  • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
  • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
  • Specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, itp.),
  • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
  • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
  • Inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 • Zespoły Orzekające Poradni wydają:

 • 1. Orzeczenia o potrzebie
  • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy
  • indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
  • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
  • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim
 • 2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743) .

 • Terapia psychologiczna

  KRYTERIA KWALIFIKOWANIA NA TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

  • Na terapię kwalifikowane są dzieci i młodzież po diagnozie psychologicznej.
  • Podstawą kwalifikowania na terapię jest rodzaj zaburzenia.
  • Rodzaje zaburzeń kwalifikujące na terapię:
      Problemy emocjonalne
      Moczenie nocne
      Nadpobudliwość/zahamowanie psychoruchowe
      Autyzm
      Niepłynność mówienia na tle zaburzeń emocjonalnych
  • Przyjmowanie na terapię odbywa się według kolejności zgłoszeń.
  • Pierwszeństwo w przyjęciu na terapię mają osoby nie mające możliwości uzyskania pomocy w środowisku przedszkolnym lub szkolnym.
  • Z osobą przyjętą na terapię psycholog zawiera kontrakt terapeutyczny.
  • Dwukrotna nieobecność bez usprawiedliwienia jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w terapii.
  • O zakończeniu terapii decyduje psycholog.
 • Terapia logopedyczna

  REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

  Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i zostało ono zakwalifikowane na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że skuteczność terapii jest ściśle uzależniona od ich współpracy z logopedą. Współpraca ta ma rzeczywiście miejsce, gdy dziecko ćwiczy także w domu – tylko wówczas terapia przynosi rezultaty.

  REGULAMIN

  • Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.
  • W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe. Prosimy o wcześniejszą informację, że dziecko jest chore i nie będzie brało udziału w zajęciach w danym dniu, natomiast, dzieci z widocznymi objawami infekcji (katar, kaszel, temperatura), nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach w danym dniu.
  • Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalania zalecanych ćwiczeń w domu.
  • Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i konsekwencji ćwiczeń aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
  • Częste nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci objętych pomocą logopedyczną.